Andelsforeningen Bendstrup Camping a.m.b.a.   

Damvejen 24A ,  3400 Hillerød

Tlf.: 2250 5019

 

ORDENSREGLEMENT

 

Revideret Juni 2017. 

INDHOLD

 

Pkt. 1   Generelt                                                                                    side 3

Pkt. 2   Grunden og vognen                                                                  side 3

Pkt. 3   Grundinspektion                                                                       side 4

Pkt. 4   Husdyr og ro på pladsen                                                          side 5

Pkt. 5   Affald                                                                                        side 6

Pkt. 6   Kørsel og parkering af biler og cykler                                    side 7

Pkt. 7   Spil og fornøjelser                                                                    side 7

Pkt. 8   Toiletter og vaskeri                                                                 side 8

Pkt. 9   Laden og pergolaen                                                                 side 8

Pkt. 10 Bål                                                                                            side 9

Pkt. 11 Vanding på egen grund                                                            side 9

Pkt. 12 Pligtarbejde                                                                              side 9

Pkt. 13 Rykkerskrivelser                                                                    side 10

Pkt. 14 Ordensreglementet                                                                  side 10

 

 

Pkt. 1 - Generelt

§  Ingen grunde må fremlejes eller overtages af andre, uden andelsforeningens formands samtykke og bestyrelsens godkendelse.

§  Der må ikke indføres vogne på pladsen med en total bredde på mere end 2,5 m. Der må kun indføres 1 vogn pr. grund med undtagelse af bestyrelsens accept af 2 vogne på 1½ grund.

Pkt. 2 - Grunden og vognen

§   Fra d.d. henstilles det til, at man sætter campingvognen mindst 1,50 m fra skel mod nabo.

§  Dog skal der i henhold til brandvedtægterne være mindst 3 m mellem opstillede campingvogne.

§  Det kræves, at hver grund har en stop/kuglehane før vandforbrug, (skal være tilgængelig).

§   Der skal foretages autoriseret gaseftersyn (lovpligtigt) på grunden hvert andet år. Kopi af gastest afleveres til bestyrelsen, som opbevarer kopien på kontoret.

§  Hver grund skal være mærket med synligt grundnummer på vognen eller lågen, nummeret skal være vejrbestandigt.

§  Til campingvognen må kun forefindes fortelte eller åbne terrasser/verandaer. Terrassens/verandaens højde må højest være 125 cm. Overdækket terrasse/veranda må laves af træ, men overdækning skal stadig laves af PVC presenningsdug og ikke med faste vinduer eller fast tag.

§   Man har lov til at lægge tag på sin campingvogn, men det skal være med tjærepap/tagpap eller bølgeplader i sorte farver. Dog skal man undersøge om vognen kan bære nyt tag!

§  Terrassens træværk må højest være 125 cm på højeste punkt.

§  Hegn opsat på grund måles fra laveste punkt på grunden og må højest måle 180 cm fra bund til top. Hegnet skal være opsat minimum 0,5 m  indenfor skel.  Jord må ikke påfyldes under hegn. Hegn måles fra ydersiden. Ved tvivl, spørg bestyrelsen. 

  § Der tages forbehold for ændringer fra offentlige myndigheder.

§  Ved salg ophæves gamle dispensationer for f.eks.: Opsætning af hegn, fliser lagt på hele grunden og andet der ikke kan godkendes.

§  Der må på grundene opsættes et redskabstelt, hvor målene ikke må overstige; B: 2m, L: 2,5 m og H: 2 m.

§  Der må bygges legehuse til børn på grunden i samme max størrelser som redskabstelt, men så skal redskabsteltet fjernes.

§  Grundene må kun være adskilt af levende hegn, max. 100 cm højt til kørevej, og 20 cm fra skel til kørevej, og max. 180 cm mod nabo, se opslag i laden. Hegn og trådhegn må ikke bruges som grundindhegning. (Tyndt trådhegn kan accepteres som støtte for planter i opvækstperioden), men skal fjernes så snart planterne selv kan stå. Der må ikke lægges fliser på mere end 2/3 dele af grunden.

§ Naboens grund, hegn og skel skal respekteres.

§  Man har pligt til at vedligeholde sin grund med græsslåning, hækklipning, vognvask, oprydning m.m.

§  Græsslåningen gælder også 1 m uden for grunden.

§  Køkkenhaver må ikke anlægges.

§  Opsætning af permanent flagstang er ikke tilladt. Brug af flytbare flagstænger ved særlige lejligheder må ikke overstige 160 cm.

§ Træer og buske i skel på friarealer må ikke fældes eller klippes uden tilladelse fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere det ud fra hensyntagen til miljøet på pladsen.

Pkt. 3 - Grundinspektion

§  Alle grunde skal fremstå pæne og ryddelige. Bestyrelsen inspicerer grundene en gang om året, hvor både renholdelse af vogne, opsamlingstanke/dunke og grunde bliver efterset, (der skal også holdes ryddeligt under vognene). Bliver bestyrelsens anmodning ikke efterkommet, vil dette medføre en skriftlig advarsel, om brud på ordensreglementet.

§ Ved bestyrelsens årlige gennemgang af grundens tilstand (grundsyn) pålægges det bestyrelsen også at tilse, om eventuelle telte-terrasseoverdækninger og telte på redskabskurer er i ordentlig stand, og fremtræder pæne og ordentlige. Hvis dette ikke er tilfældet bedes bestyrelsen anmode det pågældende medlem om indenfor 12 måneder, enten at fjerne det pågældende telt eller erstatte det med et pænere resultat.

§ En afgørelse skal dog kunne ankes, og bedes taget op på kommende bestyrelsesmøde hvis medlemmet ønsker dette. 

Baggrund:

 

Det har grebet om sig med etablering af fortelte m.m., hvor medlemmer af økonomiske eller andre årsager ikke helt er færdige, men ofte laver en mere eller mindre pæn løsning, i stedet for at blive helt færdig. Nogle af disse ”halve” løsninger får så lov at blive stående længere end godt er.

 

Bestyrelsen ønsker fremover, at et medlem ikke påbegynder et projekt, før der er økonomisk og arbejdsmæssig baggrund for en færdiggørelse i acceptabelt tids interval.

Fordelen skulle være en pænere og mere præsentabel plads.

 

§  Hver grund har opsat elmåler. Der betales fast årlig måler afgift samt til enhver tid gældende KW pris.

§ Ved indlæggelse af vand på grundene skal der tilladelse til fra bestyrelsen, og der skal forefindes synlig stophane/kuglehane uden for campingvognen. Der skal bruges godkendte materialer ved montering af stophane/kuglehane.

Bestyrelsen pålægger den enkelte campist et gebyr på kr. 400,00 plus udgifter, såfremt vandet ikke er, eller ikke kan lukkes, når der åbnes for vand på pladsen. Datoer for åbning og lukning for vandet på pladsen, vil fremgå af opslag, eller kan ses på vores hjemmeside: www.bendstrup-camping.dk

 

 

Pkt. 4 - Husdyr og ro på pladsen

 

§  Husdyr kan tillades på ejerens fulde ansvar, dog under forudsætning af at andre grundejere ikke generes. KUN 2 husdyr pr. grund, gælder også ved pasning af andres husdyr.

KAMPHUNDE ER IKKE TILLADT.

Vi henviser til Retsinformations hjemmeside

www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145381

Ligeledes er der link til samme side på vores hjemmeside www.bendstrup-camping.dk

Der SKAL være tegnet en ansvarsforsikring for husdyret, og kopi af ansvarsforsikring SKAL afleveres til bestyrelsen.

§  Da pladsen er beliggende på landet, færdes der mange katte på området, lad være med at fodre disse katte. De kan ikke overleve om vinteren. Derudover tiltrækker madrester mus og rotter.

§  Husdyr skal føres i snor uden for egen grund.

 

Husdyrets ekskrementer skal fjernes i lukket pose af både børn og voksne, og afleveres i kurven der er opsat til det samme.

Husdyret må ikke medtages i laden, lejligheden, på toiletter eller swimmingpoolen.

 

§  Der SKAL være ro på pladsen hverdage mellem kl. 23:00-07:00

Fredag til lørdag samt dagen før en helligdag kl. 24:00-07:00

 Radio og anden støj må ikke genere naboer.

§  Græsslåning samt anden støj er ikke tilladt før kl. 07:00 og efter kl. 19:00 alle dage samt søn- og helligdage.

Gælder fra 1. maj til 15. september.

Pkt. 5 – Affald

§ Der er meget strenge normer for aflevering af affald ifølge kommunen. Derfor skal dette overholdes!:

Kun køkkenaffald i skraldebøtterne og i lukkede almindelig affaldsposer.

ALDRIG SÆKKE-for Fredes skyld, som varetager vores affald.

Flasker skal i FLASKE containeren, og glas skal i GLAS BØTTEN, og aviser og blade skal i AVIS containeren.

Metaldåser skal i bøtten til dåser.

ALT haveaffald, grene m.m. skal køres på genbrugspladsen, Lyngevej 2 i Hillerød.

Træer og buske samt andet materiale til bålpladsen skal godkendes af bestyrelsen.

§   Følgende skal I selv køre på Hillerød kommunes genbrugsplads:

 

o   Gamle gryder/stegepander og lignende.

 

o   Træ, jern/metal, tøj plastik og fortelte.

 

o   Beton, fliser, porcelæn o.l.

 

o   Hårde hvidevarer.

 

o   Gipsplader, rockwool eller lignende.

 

o   Plastikruller eller tæpper.

 

o   Madrasser, skumgummi eller hynder

 

Åbningstider hos Hillerød genbrugsplads kan ses på vores hjemmeside:

www.bendstrup-camping.dk     under ”Links”, samt på opslag ved toiletterne.

 

§         Der skal til enhver campingvogn forefindes opsamlingstank/dunk for køkken spildevand, tankene/dunkene tømmes efter behov i anvist kumme ved toiletbygningen.

Husk at skylle efter-både tanken og omkring udslagskummen.

Pkt. 6 - Kørsel og parkering af biler og cykler

§  Al kørsel skal foregå så langsomt som muligt (højst 10 km/t).

§  Cykel og knallert kørsel er kun tilladt på kørevejene, der må ikke køres mod ensretningen.

§ Al motorkørsel på campingpladsen er forbudt mellem kl. 23:00 og kl. 07:00

§  Ankommer man efter kl. 23:00 skal køretøjet parkeres på parkeringspladsen til næste morgen kl. 07:00.

§  Al gæstekørsel på stier og veje er forbudt.

Dog er af- og pålæsning tilladt.

Parkering på friarealer er ikke tilladt.

Parkering på andres grunde er ikke tilladt.

§  Det er kun tilladt at have 1 køretøj parkeret på hver grund.

§  Bilvask er ikke tilladt på pladsen.

§  Cykel parkering findes ved vaskeriet. Grundejere der benytter denne parkering til sine cykler skal mærke sine cykler med grundnummer.

§ Cyklerne skal flyttes til ejerens grund når sæsonen slutter, ellers bliver de fjernet på ejerens ansvar.

Pkt. 7 - Spil og fornøjelser

§  Al boldspil er forbudt på pladsen - der henvises til boldbanen.

§  Leg med flitsbuer, slangebøsser dart/pilespil, samt andet skydevåben er forbudt.

 

§  Børns leg og færden på legepladsen er forældrenes ansvar. Fejl og mangler ved legeredskaberne meddeles hurtigst muligt til bestyrelsen.

 

§  POOLEN

§ Børns badning er på forældrenes ansvar. Børn under 12 år må ikke bade uden en voksen.

§ Det er forbudt at medtage glas, flasker, samt dåser ved poolområdet (plastflasker er tilladt).

§ Det er IKKE tilladt at tage luftmadrasser, badedyr, poolbolde og lignende med i swimmingpoolen

§ Fodtøj skal stilles udenfor

§ Der skal tages brusebad, inden man går i swimmingpoolen.

§ Husk at badereglerne ved poolen skal følges!!

§ Husk at Ikke renlige børn skal bruge godkendte bade bleer. (Kan købes i kiosken).

 

Pkt. 8 - Toiletter - Vaskeri

§  Børns leg og unødig ophold i toiletbygningen og vaskeriet er forbudt.

§  Børn og unge under 16 år må ikke betjene maskinerne i vaskeriet.

§ Vaskemaskinen har automatisk doseringsanlæg.

 

§ Så der må ikke bruges egen sæbe i vaskemaskinerne. Dette er meget vigtigt for driften af vores rensningsanlæg.

 

§ Klorin, klorholdige produkter, syre, flydende Ajax, Rodalon o.l. må under ingen omstændigheder anvendes i toiletspande eller i spildevandsbeholdere, det kan ødelægge vores rensningsanlæg.

§Klosetvæsker samt tankrens kan købes her på pladsen. Henvendelse hos Betty 29910696.

 

§ Toiletbygningen vil uden for sæsonen være aflåst. Hver grund har fået udleveret 1 stk. nøgle.

§  Husk aflåsning efter brug. Bemærk at der er et specielt børnetoilet, lær børnene at bruge dette. Lær dem at gøre rent efter sig.

 

§  Dette gælder også de voksne, samt gæster!

 

§ Toiletspande (kemiske toiletter), samt køkkenspildevand tømmes i en kumme bag toiletbygningen.

§  Husk at skylle efter, både gulv, toiletspande, samt spildevandstanke.

 

§  Det er yderst vigtigt at der under ingen omstændigheder må henkastes BIND, TAMPAX, BLEER, OB, ENGANGS VASKEKLUDE OG LIGNENDE I HVERKEN TOILETTER ELLER I KEMISKE TOILETTER

 

§  Derudover heller ikke ALMINDELIGT toiletpapir i kemiske toiletter

 

§  Det er meget vigtigt, at dette bliver overholdt, da det skader vores rensningsanlæg.

 

§  Dette affald henvises til opsatte Madam poser, eller lukkede poser i køkkenaffaldscontaineren.

 

 

Pkt. 9 - Laden og pergolaen

§  Laden og pergolaen står til rådighed for campisterne.

§Lejligheden kan lejes til brug ved fester. Husk at man selv skal gøre rent efter lejen.

Henvendelse til kontoret indenfor åbningstiderne (SE OPSLAG VED TOILETTERNE) eller ring til Betty på 29910696.

§ I følge lov om røgfri miljøer er rygeforbud i laden og pergolaen til fester, bankospil, generalforsamling og andre lignende sammenkomster.

§ Al rygning henstilles derfor udenfor

§  Husdyr er ikke tilladt i lejligheden og laden.

Pkt. 10 - Bål

§ Bål på de enkelte grunde er STRENGT FORBUDT!

  §   Grill, terrassevarmere og bålfade er tilladt.

§   Åben ild skal benyttes med den fornødne omtanke og respekt for naboerne.

Pkt. 11 - Vanding på egen grund

§  Vedrørende havevanding henvises til reglementet fra Alsønderup Vandværk, kan ses på vandværkets hjemmeside.

§   (Link til Alsønderup Vandværk findes på vores hjemmeside www.bendstrup-camping.dk under ”Links”)

§    Der må KUN vandes med vandkande!

  

Pkt. 12 - Pligtarbejde

§ Andelsforeningen arrangerer pligt arbejdsweekender.

§  Al pligtarbejde opdeles i projekter.

§   Hver grund skal mindst deltage i et projekt hvert andet år, et projekt varer som regel mindst en dag, mange op til en weekend. Der opsættes lister over årets projekter ca. 3 uger før den første pligt arbejdsweekend. Husk at tilmelde dig til det projekt du vil deltage i til sekretæren på dagen.

§  På hvert projekt står angivet hvor mange M/K der kan deltage i projektet, når projektet er fyldt op med deltagere, kan der ikke melde sig flere, og du må gå til næste projekt.

§ Der vil i særlige tilde fremkomme projekter, der kun kræver 1 til 2 personer, disse projekter kan med tilladelse fra de projekt ansvarlige laves uden for de afsatte weekender, ellers laves projekterne normalt i de afsatte weekender.

§ Er du af helbredsmæssige grunde forhindret i at deltage i pligtarbejde, skal du meddele dette til bestyrelsen.

§  Der er selvfølgelig nogle af vores medlemmer, der af helbredsmæssige grunde aldrig vil kunne deltage i nogen form for pligtarbejde, dem vil og skal der tages hensyn til.

 

§  Er du af anden grund et år forhindret i at deltage, skal du melde fra til bestyrelsen.

§ Således at det bliver registreret, at du har meldt fra.

§  Du kan melde fra pligtarbejde ved at betale et gebyr til vedligeholdelse af fællesudgifter. Frameldingsgebyret er pt. kr. 1.000,00 og pengene går til udgifter i forbindelse med pligtarbejdes projekterne.

§  Andelsforeningen vil fremover registrere, hvem der deltager i de årlige projekter, men vil tage alle de hensyn til vores medlemmers helbredsmæssige tilstand som muligt.

Pkt. 13 - Rykkerskrivelser

§ Er det nødvendigt at sende rykkerbreve ud for manglende betaling til andelsforeningen, opkræves et gebyr på kr. 100,00 pr. gang.

Pkt. 14 - Ordensreglementet

§   Ordensreglement, Vedtægter og bestyrelsens anvisninger skal altid følges.

§  Overtrædelse af Ordensreglementet kan medføre en skriftlig advarsel.

§  Gentagne overtrædelser af ordensreglementet kan medføre bortvisning fra pladsen og ophævelse af medlemskabet.

Der tages forbehold for ændringer fra offentlige myndigheder.

Godkendt af bestyrelsen juli 2017

Indsat af Helle Outzen den 14. juli 2017