Andelsforeningen Bendstrup Camping a.m.b.a.

Billedresultat for tegning campingvogn

 

Bendstrup Vognkoloni a.m.b.a.

Damvejen 24

3400 Hillerød

Tlf.: 4828 6409

ANDELSFORENINGENS VEDTÆGTER

Revideret juni, 2017  

 

§ 1. NAVN-HJEMSTED

Foreningens navn er ”Andelsforeningen Bendstrup Vognkoloni” a.m.b.a.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at drive ejendommen Damvejen 24 som vognkoloni.

§ 3. MEDLEM

Som medlem kan optages enhver, som betaler den fastsatte andel og samtidig hermed bliver campist i foreningen.

Kun myndige personer, der kan dokumentere at have fast bopæl andetsteds, kan optages som medlemmer. Indmeldelsen er bindende og udmeldelse kan kun ske med bestyrelsens samtykke, der normalt kun kan gives, når et nyt medlem samtidig overtager den pågældendes rettigheder og forpligtelser.

Ved indmeldelse skal ethvert nyt medlem ved sin underskrift bekræfte at have modtaget foreningens vedtægter og ordensreglement og at ville overholde de deri indeholdte bestemmelser.

I tilfælde af flytning af fast bopæl skal adresseforandring meddeles kasserer eller formand inden 14 dage.

§ 4. MEDLEMSKABET

Medlemskab af foreningen, giver medlemmet en personlig ret til at campere på foreningens campingplads efter bestyrelsens nærmere anvisning og under overholdelse af de for campingpladsen til enhver tid gældende regler.

Udlån ( bortset fra kortvarige udlån til nærtstående), og fremleje må ikke finde sted uden forudgående skriftligt samtykke fra bestyrelsen.

§ 5. UDTRÆDEN OG OVERDRAGELSE

Såfremt et medlem ønsker at ophøre med at campere på ejendommen, kan han/hun indstille en anden over for bestyrelsen til at overtage sin andel og medlemskab.

Vilkårene skal godkendes af bestyrelsen og overdragelsen er først gyldig, når køberen er optaget som medlem.

Hvis et medlem ikke inden 3 mdr. efter at være ophørt med at campere, har indstillet en anden i sit sted, kan bestyrelsen bestemme, hvem der skal overtage andel og medlemskab og vilkårene herfor. Dette samme gælder i tilfælde af bortvisning, der kan ske såfremt den pågældende groft eller gentagne gange tilsidesætter vedtægter/ordensreglement m.v. eller ikke har indbetalt det jf. § 7 fastsatte kontingent.

Medlemmets forpligtelse over for foreningen ophører dog først når et nyt medlem har overtaget andel og medlemskab og de dermed forbundne forpligtelser.

Bestyrelsens afgørelser i henholdt til denne §, kan af det pågældende medlem indbringes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.

Et medlems ægtefælle, eller øvrige medlemmer af husstanden, er uden videre berettiget til indtrædelse i medlemskabet, uanset om der er tale om overdragelse i medlemmers levende live eller ved dødsfald. Dette gælder dog ikke hvis medlemmer er ekskluderet/bortvist. Ved eksklusion/bortvisning, bortfalder enhver ret til at campere på pladsen.

En andelshaver kan, hvis han/hun har været andelshaver i mindst fem år, og i denne årrække ikke har overtrådt gældende regler med hensyn til god orden, og i øvrigt ikke har været eller er i restance i alle henseender, have to sammenhængende grunde.

Hvert tilfælde afgøres alene af den siddende bestyrelse.

 

§ 6. ANDEL

Andelen udgør 19.000,00 for enkelte grunde, og 28.850,00 for halvanden grund, under forudsætning af, at man har købt halvanden grund, har man kun købt enkelt grund og lejer den halve grund er værdien som for en enkelt grund.

Generalforsamlingen har pr. 17. september 2016 givet tilladelse til at de grunde, der har betalt det nye elsystem og ny swimmingpool. må sælge deres grund for:

Enkelt grund kr. 33.000,00 (andel 19.000,-/ el 9.850,-/ pool 4.150,-).

Halvanden grund kr. 42.500,-. (andel 28.500,-/ el 9.850,-/ pool 4.150,-).

Er det fulde beløb for det nye EL- system ikke indbetalt, udregner foreningens kasserer salgsprisen efter hvor meget der er indbetalt på det nye EL-system.

Køb af grunde på afbetaling kan finde sted, hvis bestyrelsen anser det for forsvarligt og under forudsætning af, at grunden ejes af foreningen, samt på betingelse af at der erlægges en udbetaling svarende til 1 års afdrag, minimum 1 kvt. kontingent, samt indmeldelsesgebyr.

Det enkelte medlem må IKKE SÆLGE PÅ AFBETALING.

Medlemmerne er lodstagende i foreningens formue i forhold til deres andel.

Så længe foreningen består, kan den indbetalte andel ikke forlanges udbetalt.

Indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 7. HÆFTELSE

Medlemmerne hæfter ikke personligt for andelsforeningens gæld, men de er forpligtet til at indbetale det til enhver tid fastsatte kontingent. Et medlems indbetalte andel til foreningen kan ikke gøres til en genstand for kreditorforfølgning.

§ 8. MEDLEMSBEVIS

Som bevis for medlemskabet og indbetaling af andel og indmeldelsesgebyr udstedes et medlemsbevis. Dette er personligt og uoverdrageligt.

§ 9. GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes på campingpladsen den sidste eller næstsidste lørdag i maj måned og indkaldes med 14 dages varsel.

Indkaldelser mv. sendes på mail eller brev til hvert medlem – altså sendes elektronisk.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

§ 10. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dagsorden af den ordinære generalforsamling skal omfatte:

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

§ 11. RET OG PLIGT PÅ GENERALFORSAMLING

På generalforsamlingen har hver grund én stemme, såfremt andel er fuldt indbetalt og forfaldent kontingent er indbetalt, forfalden elregning samt anden væsentlig gæld er indbetalt – inden regnskabsårets afslutning, som er den 31. marts.

På hver generalforsamling skal der udvælges et stemmeudvalg, bestående af 1 andelshaver fra hvert bord, dog højst 4 personer i alt. Stemmeudvalget er ansvarlig for at føre stemmetal til protokols.

Der kan stemmes ved fuldmagt, uanset om den person, fuldmagten er udstedt til, ikke selv er medlem. Fuldmagten skal være skriftlig og afleveret til formanden inden generalforsamlingen.

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, med der ikke på generalforsamlingen repræsenteret det nødvendige antal medlemmer, skal bestyrelsen snarest indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget – såfremt 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte. Fuldmagter til at stemme på den første generalforsamling skal for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også ved den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

§ 13. BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kassere og 3 øvrige medlemmer, der vælges 2 år ad gangen.

Formanden og et medlem afgår i lige år. Kasseren og 2 øvrige medlemmer i ulige år.

Formand og kasserer vælges særskilt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Genvalg kan finde sted.

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Opstilleren skal være til stede eller skriftligt have givet tilsagn om opstilling/genopstilling.

§ 14. TEGNINGSREGL

Foreningen tegnes af formanden i foreningen med 1 bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Nyanskaffelser på mere end 100.000,-kr. skal medmindre disse er en følge af ændret myndighedskrav – godkendes ved flertalsafstemning af andelshavere, på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

Dvs. at bestyrelsen ikke alene kan investere i forskellige ting til en værdi over Kr. 100.000,-.

§ 15. REGNSKABSÅR REVISION

Foreningens regnskabsår går fra 01. april til 31. marts.

Foreningens regnskaber skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret.

Fremtidig revision blev besluttet til at være efter reglerne om ”udvidet gennemgang”, i følge internationale regler.

§ 16. OPLØSNING

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes af en generalforsamling, jf. § 12.

Opløsning sker ved likvidation, således at foreningens nettoformue- efter at alle gældsforpligtelser er blevet dækket, fordeles ligeligt til medlemmerne i forhold til det enkelte medlems indbetalte andel.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. september, 2016.

 

 

 

§ 17 Gas eftersyn:

Grundet myndighedskrav fra Sikkerhedsstyrelsen foretages et autoriseret gaseftersyn på grunden hvert andet år. Kopi af gastest afleveres til bestyrelsen, kopi opbevares på kontoret.

(grundet vores regler ikke må være i modstrid med lovgivningen!)

Beslutningsreferatet skal være tilstede senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Forslaget blev godkendt uden afstemning/håndsoprækning.

BENDSTRUP, d. …………/…………20

Formand……………………………………………… Dirigent………………………………………………